top of page

kariéra

Od roku 2005 pracujem ako projektant dopravných stavieb.

 

Mám za sebou množstvo úspešných projektov od dokumentácie na územné rozhodnutie až po úspešnú realizáciu stavieb, predovšetkým na projektoch diaľničných úsekov, ciest I., II. a III. triedy, ale aj miestnych komunikáciách a ich križovatkách.

Nie vždy to bolo jednoduché, ale s heslom na každý problém existuje riešenie to celkom funguje.

V roku 2007 som úspešne urobil skúšku na komore stavebných inžinierov pre autorizáciu I2.

Evidenčné č.: 4942    Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:

Kategória:       I2         Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Podkategória: 421      Cesty a letiská

Od roku 2016 som držiteľom autorizácie kategórie A2

Evidenčné č.:  4942   Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:

Kategória:        A2      Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

Podkategória:  210    Dopravné stavby

projekty z portfólia

Zoznam projektov, ktoré som za moju kariéru vypracoval:

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina; II. etapa

Hlavný inžinier stavby; Realizačná dokumentácia; Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením; Dokumentácia skutočného realizovania

Obj. 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

Obj. 120-00 Obslužná komunikácia v km 6,800-6,900

Obj. 137-00 Preložka poľnej cesty km 5,200-5,450

Obj. 138-00 Preložka poľnej cesty km 5,460

Obj. 140-00 Úprava cesty do Rosiny km 5,770

Obj. 145-00 Obchádzka miestnej komunikácie v km 5,440

Obj. 146-00 Obchádzka cesty do Rosiny km 5,750

Cyklochodník v katastri obce Ratkovce

orientačný rozpočet cyklotrasy dĺžky 1461m

Cyklochodník v katastri obce Pečeňady

Dokumentácia na územné rozhodnutie; Dokumentácia na stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Dokumentácia na ponuku - realizačná dokumentácia; Hlavný inžinier stavby

Chodníky a parkovacie plochy pri cukrárni v obci Závod

Dokumentácia na stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie

Výstavba nového chodníka Pečeňady

Dokumentácia na stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie

Mesto Leopoldov

pasport dopravného značenia

dokumentácia trvalého dopravného značenia

návrh nových priechodov pre chodcov

úprava organizácie dopravy počas opráv a prekládok inžinierskych sietí

R4 Rýchlostná cesta Prešov – Severný obchvat

Vedúci projektant za cesty; Dokumentácia na ponuku; realizačná dokumentácia

Obj. 101-00 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 (v km 0,0 - 4,3)

Obj. 121-01 Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš

Obj. 121-02 Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš v k.ú. Prešov

Obj. 121-03 Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš v k.ú. Veľký Šariš

Obj. 125-00 Preložka poľnej cesty km 0,280 - 0,700 R4

Obj. 126-01 Preložka poľnej cesty km 0,600 - 1,400 R4 v k.ú. Prešov

Obj. 126-02 Preložka poľnej cesty km 0,600 - 1,400 R4 v k.ú. Malý Šariš

Obj. 126-03 Preložka poľnej cesty km 0,600 - 1,400 R4 v k.ú. Veľký Šariš

 

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Realizačná dokumentácia; Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením; Autorský dozor; Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Obj. 101-00 Diaľnica D1 24,000 – 35,435; časť 24,118 až 31,628

Obj. 132-00 Prekládka poľnej cesty km 28,875

Obj. 133-00 Prekládka poľnej cesty km 28,875-29,225

Obj. 134-00 Úprava miestnej komunikácie km 29,360

Obj. 135-00 Prekládka poľnej cesty km 30,640

Obj. 150-00 Úprava jestvujúcich ciest I. triedy

Obj. 803-00 Prístupová cesta k melioráciám

Obj. 804-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovčiarsko

Obj. 805-00 Prístupová cesta k mostu 204-00

 

Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000-3,638 (13,600 – 17,238)

Dokumentácia na stavebné povolenie; Zodpovedný projektant

Obj. 130-00 Preložka poľnej cesty v km 1.105 - 1.355 (14.705 - 14.955 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Obj. 131-00 Preložka poľnej cesty v km 2.100 diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Obj. 800-00 Obchádzková komunikácia v MÚK Ivanka Sever

Obj. 801-00 Prístupová komunikácia v priestore mostu 202-00

Obj. 802-00 Prístupová komunikácia pre MÚK Ivanka Sever

Obj. 803-00 Prístupová komunikácia v km 1,500 (15,100 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Obj. 132-00 Úprava poľnej cesty v km 8.363 (21.963 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Obj. 133-00 Úprava poľnej cesty v km 11.070  (24.670 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Obj. 132-20 Preložka poľnej cesty v km 7.881 - 8.149 pravého kolektorového pásu Bratislava – Trnava

Obj. 134-00 Úprava poľnej cesty v km 15.314 (28.914 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava

 

Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat

Dokumentácia pre stavebné povolenie, Vedúci projektant

Obj. 121-01 Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš

Obj. 121-02 Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš

Obj. 125-00 Preložka poľnej cesty km 0,280 - 0,700 R4

Obj. 126-00 Preložka poľnej cesty km 0,600 - 1,400 R4

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Dokumentácia na stavebné povolenie; Vedúci projektant

102-00 Pripojenie existujúcej c. I/75 v km 0,400 

103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443

104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984 

105-00 Preložka c. III/50811 v km 7.519 

106-00 Úprava c. II/562 v km 10.272 

107-00 Pripojenie existujúcej c. I/75 v km 11.340

120-00 Preložka poľnej cesty v km 1.5

121-00 Prejazd po pravej strane Váhu v km 1.550

122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300

123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450

124-00 Preložka poľnej cesty v km 6,300

125-00 Preložka poľnej cesty v km 7,500

126-00 Preložka poľných ciest v km 10,275

127-00 Preložka poľnej cesty v km 1,300

128-00 Preložka poľnej cesty v križovatke v km 3,8-4,3

150-00 Chodník pred mostom cez Váh

151-00 Chodník za mostom cez Váh

Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná II. úsek Rovinka

Dokumentácia na stavebné povolenie; Dokumentácia na ponuku; Vedúci projektant

101-02 Úprava cesty I/63, km 4,416 – 7,232

Diaľnica D3 Skalité – hranica SR/PR, pravý dopravný pás

Dokumentácia pre stavebné povolenie; Dokumentácia na ponuku v podrobnosti DRS; Hlavný inžinier stavby

 

Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat

Dokumentácia na stavebné povolenie; Vedúci projektant

Obj. 121-00 Preložka poľnej cesty pri obci Lovčica – Trubín

Obj. 122-01 Preložka poľnej cesty v km 3,130 R2

Obj. 122-02 Preložka poľnej cesty v km 4,500 R2

Obj. 123-00 Preložka poľnej cesty v inundácii Hrona

Obj. 801-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 3,200 R2

                                             

Diaľnica D3 Skalité – hranica SR/PR, pravý dopravný pás

Dokumentácia na územné rozhodnutie; Stavebný zámer; Vedúci projektant

Obj. 101-00 Diaľnica D3, pravá polovica

Obj. 112-00 Úprava preložky poľnej cesty

Obj. 113-00 Úprava preložky poľnej cesty

Obj. 115-00 Úprava preložky poľnej cesty

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 823-00 Prístupová cesta k mostnému objektu

Obj. 824-00 Prístupová cesta k mostnému objektu

Obj. 825-00 Prístupová cesta k zariadeniu staveniska

Obj. 826-00 Prístupová cesta na stavenisko

Obj. 828-00 Prístupová cesta k mostnému objektu

Obj. 829-00 Prístupová cesta k mostnému objektu

Obj. 112-00 Preložka cesty I/11

Obj. 113-00 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

Obj. 232-00 Oplotenie diaľnice

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 113-00 Preložka cesty III/018165 pri Kurimanoch

Obj. 142-00 Obchádzka cesty III/018165 pri Kurimanoch           

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 105-00 Komunikácie a spevnené plochy, ľavé odpočívadlo Turie

Obj. 134-00 Preložka poľnej cesty v km 3,628

Obj. 135-00 Preložka poľnej cesty v km 4,420

Obj. 136-00 Preložka poľnej cesty v km 3,250

 

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 322-00 Oplotenie diaľnice

Obj. 323-00 Preložky existujúcich oplotení

Obj. 135-00 Prekládka poľnej cesty v km 30,640

Obj. 807-00 Prístupová cesta k lomu Lietavská Lúčka

Obj. 808-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00

 

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Svinná, Újazd a Veľká Hradná

Dokumentácia na stavebné povolenie; Vedúci projektant

Svinná – PC3, Svinná – PC4, Svinná – PC5, Svinná – PV8, Újazd – PC1

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, 

2. úsek Žilina (Strážov) – Kysucké Nové Mesto,

2. časť Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na realizáciu stavby; Vedúci projektant

Obj. 112-00 Preložka cesty I/11

Obj. 823-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3

Obj. 824-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3

Obj. 825-00 Prístupová cesta k ZS1 km 10,560 D3

Obj. 826-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900

Obj. 828-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300

Obj. 829-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 

Obj. 171-00 Chodník v km 1,700 preložky cesty I/11 

Obj. 173-00 Chodník v km 18,340 D3 nad tunelom

Diaľničný privádzač D1 Lietavská Lúčka – Žilina

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 134-00 Preložka poľnej cesty km 1,750

Obj. 136-00 Preložka poľnej cesty km 2,535

Obj. 140-00 Úprava cesty do Rosiny km 3,555

Obj. 139-00 Preložka poľnej cesty km 3,700 – 3,920

Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 101-00 Diaľnica – odvodňovacia priekopa

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Dokumentácia na ponuku – realizačná dokumentácia; Vedúci projektant

Obj. 335-00 Oplotenie diaľnice

Obj. 336-00 Preložka existujúceho oplotenia

 

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov

Dokumentácia na stavebné povolenie; Vedúci projektant

Obj. 113-00 Preložka cesty III/018165 pri Kurimanoch

Obj. 142-00 Obchádzka cesty III/018165 pri Kurimanoch

Obj. 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180 – 13,500 D1

Obj. 133-00 Preložka poľnej cesty v km 16,344 D1

Obj. 132-00 Prístupová cesta k poľnému hnojisku

 

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov

Dokumentácia stavebného zámeru; Projektant

Obj. 113-00 Preložka cesty III/018165 pri Kurimanoch

Obj. 142-00 Obchádzka cesty III/018165 pri Kurimanoch

Obj. 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180 – 13,500 D1

Obj. 133-00 Preložka poľnej cesty v km 16,344 D1

Obj. 132-00 Prístupová cesta k poľnému hnojisku

 

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto,

2. úsek Žilina (Strážov) – Kysucké Nové Mesto,

2. časť Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na stavebné povolenie; Projektant

Obj. 112-00 Preložka cesty I/11

Obj. 823-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3

Obj. 824-00 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3

Obj. 825-00 Prístupová cesta k ZS1 km 10,560 D3

Obj. 826-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900

Obj. 828-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300

Obj. 829-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 

Obj. 171-00 Chodník v km 1,700 preložky cesty I/11 

Obj. 173-00 Chodník v km 18,340 D3 nad tunelom

 

Rekonštrukcia diaľničnej križovatky Makinsk – Ščucinsk, Kazachstan

Dokumentácia na realizáciu stavby; Člen kolektívu

 

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové

Dokumentácia na stavebné povolenie

Obj. 131-00 Preložka poľnej cesty Ílové

Obj. 134-00 Preložka poľnej cesty km 3,628 D1

Obj. 135-00 Preložka poľnej cesty km 4,420 D1

Obj. 136-00 Preložka poľnej cesty km 3,250 D1

Zárubný múr na vetve 8

Oporný múr na vetve 8

bottom of page